Algemene voorwaarden

1. Definities 
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van In Beeld Webdesign wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van In Beeld Webdesign

 

2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door In Beeld Webdesign gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door In Beeld Webdesign verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met In Beeld Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van In Beeld Webdesign en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en In Beeld Webdesign opgenomen wordt.

 

3. Aanbieding & Acceptatie 
1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege In Beeld Webdesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door In Beeld Webdesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
2. Offertes en prijsopgave door In Beeld Webdesign blijven 3 maanden geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door In Beeld Webdesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en In Beeld Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

 

4. Aanvang van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat In Beeld Webdesign het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. In Beeld Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft In Beeld Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan In Beeld Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan In Beeld Webdesign zijn verstrekt, heeft In Beeld Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. In Beeld Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat In Beeld Webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor In Beeld Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan In Beeld Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door In Beeld Webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart In Beeld Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

6. Duur en Beëindiging 
1. het ontwerpen van een nieuwe website door In Beeld Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal zijn.
2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen In Beeld Webdesign en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3. In Beeld Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met In Beeld Webdesign overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4. In Beeld Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. In Beeld Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
6. Na oplevering van de website bied In Beeld u een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kostenloos verholpen. Na verloop van deze termijn kunt u een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert u van snelle afhandeling van uw vragen of problemen met betrekking tot uw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan uw website zal In Beeld met een passend voorstel komen.

 

7. Levering en Leveringstijd 
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij In Beeld Webdesign
2. In Beeld Webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt In Beeld Webdesign eerst een basisontwerp of laat deze door derden maken en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan In Beeld Webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat In Beeld Webdesign ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat In Beeld Webdesign over tot het voltooien van de volledige website.
4. Mocht In Beeld Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan In Beeld Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij In Beeld Webdesign een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
5. Door In Beeld Webdesign gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp of USB) aan de opdrachtgever opgeleverd.
6. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

 

8. Overmacht 
1. In Beeld Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer In Beeld Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal In Beeld Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en In Beeld Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door In Beeld Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3. In Beeld Webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop In Beeld Webdesign geen invloed kan uitoefenen.

 

9. Prijzen 
1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. In Beeld Webdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

10. Betalingsvoorwaarden 
1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en In Beeld Webdesign en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening 0138191069 o.v.v. “Aanbetaling” en uw factuurnummer. In Beeld Webdesign houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. In Beeld Webdesign stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
5. In genoemde gevallen behoudt In Beeld Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn  (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door In Beeld Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door In Beeld Webdesign een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering In Beeld Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
11. Indien In Beeld Webdesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal In Beeld Webdesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

 

11. Onderhoudscontracten 
1. Deze voorwaarden gelden voor een halfjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies wat door In Beeld Webdesign vervaardigd is en niet door derden.
3. De opdrachtgever is verplicht een maandelijks bedrag van € 25,- over te maken aan In Beeld Webdesign waarmee de opdrachtgever recht heeft op 1 uur onderhoud per maand.
4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende half jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief van € 35,-.
5. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door In Beeld Webdesign aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.

 

12. Copyright 
1. Al het door In Beeld Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van In Beeld Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door In Beeld Webdesign gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door In Beeld Webdesign vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij In Beeld Webdesign een contract is aangegaan.
2. Het eigendom van door In Beeld Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij In Beeld Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval In Beeld Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is In Beeld Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. In Beeld Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

13. Aansprakelijkheid 
1. Voor zover In Beeld Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop In Beeld Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan In Beeld Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met In Beeld Webdesign het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met In Beeld Webdesign.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is In Beeld Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van In Beeld Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. De opdrachtgever vrijwaart In Beeld Webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van In Beeld Webdesign.
4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. In Beeld Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. In Beeld Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
5. In Beeld Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. In Beeld Webdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan In Beeld Webdesign aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die In Beeld Webdesign mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
8. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan In Beeld Webdesign. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die In Beeld Webdesign daardoor lijdt.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen 
1. In Beeld Webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

15. Reclamatie
1. de opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan In Beeld Webdesign, waarna In Beeld Webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan In Beeld Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

16. Buitengebruikstelling 
1. In Beeld Webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens In Beeld Webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. In Beeld Webdesign zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van In Beeld Webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever binnen een door In Beeld Webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

 

17. Wijziging van de voorwaarden 
1. In Beeld Webdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen In Beeld Webdesign en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.